Gemeenteraad besluit over ambitiedocument

Op 28 april 2015 heeft de gemeenteraad van Amersfoort een besluit genomen over het Ambitiedocument voor De Nieuwe Stad.

Onderstaand een korte uitleg over de meest gestelde vragen over dit document. Heb je meer vragen neem dan contact op met info@denieuwestad.nl

KOMT ER HOOGBOUW RONDOM DE EEMHAVEN?

Het Ambitiedocument gaat uit van de twee geldende bestemmingsplannen in het gebied. Deze bestemmingsplannen laten hoofdzakelijk bouwhoogtes toe tot maximaal 15 meter. Daarnaast mag het gehele gebied bijna voor 100 % worden bebouwd en bestaat de mogelijkheid om (na ontheffing) in grote delen van het gebied tot 30 meter hoogte te bouwen. Het Ambitiedocument gaat hier niet vanuit en geeft juist mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering. Uitgangspunt is om niet de hele Nieuwe Stad vol te bouwen, maar ruimte te creëren voor openbaar groen en ontmoetingsplekken. Juist om het gebied te voorzien van een menselijke maat.

In het Ambitiedocument staat waar rekening mee moet worden gehouden indien er hoger dan 15 meter wordt gebouwd. Zo is het stedenbouwkundig wenselijk om deze hogere accenten aan de randen van het gebied op te lossen. Vooral richting Eemplein of Hogeschool Utrecht Amersfoort, omdat daar al sprake is van hogere gebouwen.

HOE ZIT HET MET DE AANSLUITING MET HET EEMPLEIN?

Onderdeel van de ontwikkeling van het Eemplein is het zogenaamde ‘blok 3’. Dit is een terrein waar nu nog niets gebouwd is maar waar wel plannen voor zijn. In het bestemmingsplan Eemplein is opgenomen dat hier een gebouw van 27 meter hoog mag worden gebouwd. Dit blok is geen onderdeel van De Nieuwe Stad maar ze liggen natuurlijk wel in verbinding met elkaar. De Gemeente Amersfoort onderzoekt samen met het Bureau ZUS welke rol Blok 3 kan spelen bij het verbinden van de twee gebieden. ZUS is het bureau dat  het Ambitiedocument voor De Nieuwe Stad heeft gemaakt. Daarnaast is een aantal bewoners met het initiatief gekomen om op deze plek een Oliemolen te herbouwen.

WAT GEBEURT ER MET HET PARKEERTERREIN OLIEMOLENHOF?

De gebouwen aan de rand van De Nieuwe Stad staat nu met hun ruggen naar elkaar toe. Daarom is het plan om een verbindend plein in te richten waar de gebruikers van de verschillende (publieks) functies zoals Zandfoort aan de Eem, De Vereeniging, De HU, Poppodium de Kelder, elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast kan het plein gebruikt worden voor tijdelijke initiatieven en evenementen.

WAAROM WORDT DE PARKEERNORM LOSGELATEN?

We laten de parkeernorm niet los maar vragen de raad om anders met de parkeernorm om te gaan. Concreet komt het er op neer dat we niet van tevoren al parkeerplaatsen in het gebied realiseren maar pas op het moment dat er de noodzaak is. Daarbij wordt ook gekeken naar de parkeermogelijkheden in de buurt, zoals de capaciteit die de Eempleingarage bijvoorbeeld heeft. Tussen de Hogeschool Utrecht Amersfoort en de grote grijze loods bouwen we een modulaire parkeergarage die we kunnen uitbreiden als daar vraag naar is.  Bij nieuwe bouwplannen dient de initiatiefnemer een bepaald bedrag per parkeerplaats volgens de norm in een gezamenlijke ‘spaarpot’ te stoppen. Wanneer er een tekort aan parkeerplekken dreigt, wordt met dit geld de parkeergarage uitgebreid. Rondom het nieuw ingerichte Oliemolenhof blijft plek voor kort parkeren zodat de bezoekers van De Nieuwe Stad daar voor een korte periode hun auto kwijt kunnen.

HOE ZIET HET FINANCIELE PLAATJE ERUIT?

De financiële exploitaties van Schipper Bosch en de gemeente zijn niet vergelijkbaar. Schipper Bosch heeft de Prodentfabriek mei 2013 gekocht en is meteen gestart met het verhuren van haar vastgoed. Het gemeentelijke deel –Oliemolenkwartier- is één van de laatste transformatielocaties van het CSG Eemkwartier wat al sinds de jaren negentig in ontwikkeling is. Het gaat hier om grond en niet om vastgoed. Financieel gezien zijn de gemeente en Schipper Bosch, net zoals andere eigenaren in het gebied, verantwoordelijk voor hun eigen grond/ eigendommen en de opbrengsten daarvan.. Uitgangspunt is dat beide partijen evenredig investeren in de openbare ruimte en voorzieningen.

In de Grondexploitatie van de gemeente zijn verschillende scenario’s berekend. Uitgaande van de optimumvariant, zijn er geen hoge gebouwen nodig. De maximale hoogte van 15 meter van het bestemmingsplan wordt hierbij aangehouden. Deze hoogte is vergelijkbaar met de hoogte van de gebouwen aan de Grote Koppel aan de andere kant van de Eem. Wel is het zo dat als gedurende de organische ontwikkeling het wenselijk blijkt om op bepaalde plekken lager te bouwen dan 15 meter, dat op andere plekken opgelost moet worden met een grotere bouwhoogte.